Fundacja WOŚP – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

FUNACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY;
/
GREAT ORCHESTRA OF CHRISTMAS CHARITY;
___________________________

ARTICLE IN ENGLISH:
___________________________

FUNACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY/

GREAT ORCHESTRA OF CHRISTMAS CHARITY;

Is a honest charity organization, established in Poland by; Jerzy Owsiak, 27 years ago, purpouse of raising money to fund children suffering from cancer and the childrens treatment of cancer and the cancer research.

The Great Orchestra of Christmas Charity (WOŚP) – a charitable philanthropic foundation whose primary objective is the following: “health care activities that save lives of sick people, in particular children, and help to improve their health, as well as action for the promotion of health and preventive care”.

The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation

State: Poland

Creation date: March 2, 1993

Type of association: OPP

Status: it works

President: Jerzy Owsiak

KRS number: 0000030897

Relationship:
Przystanek Woodstock (since 1995)

Heart to heart (from 2006)

WOŚP volunteers in Sanok (2011)

XXII finale of the Great Orchestra of Christmas Charity in Sanok (2014)

A glimmer to the sky during the 22nd WOŚP Grand Finale in Warsaw (2014)

A glimmer to the sky during the XXV final of the Great Orchestra of Christmas Charity in Toruń (2017)

Rondo 1 office building during the XXIV final of the Great Orchestra of Christmas Charity in Warsaw (2016)

A copy of the Constitution signed by Bronisław Komorowski and Jarosław Kaczyński during the television presidential debate on July 2, 2010, handed over to the WOŚP auction, displayed in the Sejm building

Coffer on the facade of the Independent Public Clinical Hospital prof. Witold Orłowski, CMKP at ul. Czerniakowska 231 in Warsaw, where there is equipment purchased by WOŚP

Headquarters of the Great Orchestra of Christmas Charity at ul. Dominikańska 19c in Warsaw.

The most well-known form of the foundation’s activity is the annual, nationwide entertainment and media event of a charity nature, called the Final of the Great Orchestra of Christmas Charity. The basic element of the Finale is playing the “Great Orchestra”, that is, all over Poland (as well as abroad) music concerts, from which the proceeds are allocated to the Foundation’s goals, and other events organized as part of the finals, such as various cultural and sports events . During the Finale many other forms of fundraising are organized, of which the most important is the public issue on city streets (as well as villages) run by numerous volunteers. The collected money is spent on pre-set goals related to health protection, especially children’s health.

From 1 September 2004, the foundation has the status of a public benefit organization. The 1% income tax transferred to the foundation’s account is earmarked, among others, for the support of children’s hospices, provision of psychiatric wards for children and adolescents, purchase of defibrillators, purchase of equipment to save the life and health of children.

In 1999, the Foundation received the statuette No. 010 of the Children’s Heart Award from children from the Association of Friends of Sick Children “HEART” from Świdnica.

BANK

HISTORY

SUMMARY OF THE GOCC FINALS

The amounts are given by the foundation after the counting of money, which were collected in a given year.

FINAL DATE/MARKET/

COLLECTED MONEY:
(in USD)

COLLECTED MONEY:
(in PLN)

I January 3, 1993 –
Heart disease; 1 535 440.68 2 422 464.76 *)

II January 2, 1994 –
Help for neonatal hospitals;
1 930 726,93 4 134 072,50 *)

III January 8, 1995 – Purchase of equipment for oncology clinics;
2 816 465,36 6 867 950,78 *)

IV January 7, 1996 –
Saving lives of children who have suffered accidents;
2 543 413,59 6 315 295,94 *)

V 5 January 1997 –
Rescue of children with heart diseases;
3 062 067,29 8 818 753.80 *)

VI January 4, 1998 –
Saving the lives of children injured in accidents;
3 543 276.74 12 498 908.70 *)

VII January 10, 1999 –
Saving the life of newborns;
4 515 020,82 15 748 392,62 *)

VIII January 9, 2000 –
Saving lives of children with kidney diseases;
6,089 390,91 25 229 564,40 *)

IX January 7, 2001 – Diagnostics of newborns and infants;
6 112 642,74 24 366 827,76 *)

X January 13, 2002 –
Saving lives of children with congenital malformations;
6 848 998,85 26 291 936.80 *)

XI January 12, 2003 – Purchase of medical equipment for n units.

___________________________

ARTYKUŁ W POLSCE:
___________________________

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY POLSKA organizacja CHARYTATYWNA

To uczciwa organizacja charytatywna, założona w Polsce przez; Jerzy Owsiak, 27 lat temu, zajmujący się zbiórką pieniędzy na rzecz dzieci chorych na raka i leczenia raka u dzieci oraz badań nad rakiem.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIąTECZNEJ POMOCY

Państwo: POLSKA

DATA ZAŁOŻENIA: 2 marca 1993

RODZAJ STOWARZYSZENIA
OPP

STATUS: działa

PREZES: Jerzy Owsiak

NR KRS: 0000030897

Powiązania
Przystanek Woodstock
(od 1995)
Serce do serca (od 2006)

Wolontariuszki WOŚP w Sanoku (2011)

XXII finał WOŚP w Sanoku (2014)

Światełko do Nieba podczas XXII finału WOŚP w Warszawie (2014)

Światełko do Nieba podczas XXV finału WOŚP w Toruniu (2017)

Biurowiec Rondo 1 podczas XXIV finału WOŚP w Warszawie (2016)

Egzemplarz Konstytucji podpisany przez Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej 2 lipca 2010, przekazany na licytację WOŚP, eksponowany w gmachu Sejmu

Kaseton na fasadzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP przy ul. Czerniakowskiej 231 w Warszawie, w którym znajduje się sprzęt zakupiony przez WOŚP

Siedziba WOŚP przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie
Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.

Od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zakup defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Fundacja otrzymała w 1999 roku statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody „Serca” od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy.

BANK

HISTORIA

PODSUMOWANIE FINAŁÓW WOŚP

Kwoty podawane są przez fundację po zakończeniu liczenia pieniędzy, które zebrano w danym roku.

FINAŁ / DATA / CEL:

Zebrane/ pieniądze:
(w USD)

Zebrane pieniądze
(w PLN)

I 3 stycznia 1993 –
Choroby serca;
1 535 440,68 2 422 464,76*)

II 2 stycznia 1994 –
Pomoc szpitalom noworodkowym;
1 930 726,93 4 134 072,50*)

III 8 stycznia 1995 –
Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych;
2 816 465,36 6 867 950,78*)

IV 7 stycznia 1996 –
Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom;
2 543 413,59 6 315 295,94*)

V 5 stycznia 1997 –
Ratowanie dzieci z chorobami serca;
3 062 067,29 8 818 753,80*)

VI 4 stycznia 1998 –
Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach;
3 543 276,74 12 498 908,70*)

VII 10 stycznia 1999 –
Ratowanie życia noworodków;
4 515 020,82 15 748 392,62*)

VIII 9 stycznia 2000 – Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek;
6 089 390,91 25 229 564,40*)

IX 7 stycznia 2001 –
Diagnostyka noworodków i niemowląt;
6 112 642,74 24 366 827,76*)

X 13 stycznia 2002 –
Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi ;
6 848 998,85 26 291 936,80*)

XI 12 stycznia 2003 –
Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów n.

https://www.wosp.org.pl/

One thought on “Fundacja WOŚP – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s