FACEBOOK’S PATENTS REVEALS ITS CREEPY PLANS TO COLLECT MORE DATA..

[eng]: FACEBOOK’S PATENTS REVEALS ITS CREEPY PLANS TO COLLECT MORE DATA..

First published on: June 25, 2018

Since 2008, Facebook has been under fire because of its data collecting habits, and each time the company claimed to take up the “responsibility to protect user information.”
The social media giant promised it would “do better,” but a review of patents filed by Facebook reveals how the company wants to track every aspect of our lives: your identity, who you are close with, relationship status, your political and religious views, etc.

According to New York Times, Facebooks has filed patents to use the front-facing cameras to read users’ expressions 
and determine whether 
you liked the content displayed on your feed.
The company also wants to track your socio-
economic status, how many hours of sleep you get, and it has even attempted to predict when your friends will die!

Even though Facebook says that its patent applications do not necessarily exhibit its future product plans, but altogether they expose the company’s incessant hunger for collecting users’ personal information and find ways to monetize it.

FACEBOOKS CREEPY PATENTS: 

Despite the promises 
made by; Mark Zuckerberg, these seven Facebook patent applications unveil the
company’s plans to amass, and exploit your personal information:

1. PROFILING YOUR RELATIONSHIP STATUS:

This patent analyzes data like how many times you check out another user’s profile or the number of persons in your profile picture to predict where you are involved in a romantic relationship.

2. CATEGORIZING BASED ON YOUR PERSONALITY:

One patent suggests the use of personal messages, and posts to analyze personality traits. By determining the extent of extroversion, your emotional stability, and thought process, it could target you with news stories, or ads you might like.

3. PREDICTING YOUR FUTURE: 

This patent application proposes using your 
messages, and posts along with credit card transactions, and location to predict occurrences of major life events like birth, death, or  graduation.

4. IDENTIFYING YOUR CAMERA:

Another patent suggests analyzing of photographs to establish a unique camera “signature”, based on faulty pixels, or scratches on the lens. This signature could be used to find out who have uploaded pictures,  clicked by your device.

5. EAVESDROPPING ON YOU:

This one aims to use phone’s microphone, to listen in on your private conversations, and  identify which TV shows you watch, and ads you mute.

6. TRACKING YOUR DAILY ROUTINE: 

This one is really creepy and dangerous as it suggests monitoring your weekly routine, and notifying other users in case of any deviations from the routine – How to make stalking easy 101. Moreover, it proposes using phone’s location at midnight to track the exact place where you live.

7. USING LOCATION SERVICE TO ESTABLISH A PATTERN:

This patent describes using your phone location as well as your friends’ to determine  whom you are closest to, and where you hang out. Also, it suggests monitoring phone to track how many hours of sleep you get.
It is a known fact that companies file patents to beat their competitors in technologies, even if they may never see the light of the day. The same could be applied to some of Facebook’s patents since advertising is crucial for the company’s business model.

NOTE!
We should be wary of such rampant data collections as we now know that it could be used for more than targeted advertising like manipulating election results, and users’ emotions too.
___________________

[pol]: PATENTY FACEBOOKA UJAWNIAJĄ SWOJE PRZERAŻAJĄCE PLANY GROMADZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI DANYCH..

Dnia: 25 czerwca 2018 r.

Od 2008 roku Facebook jest pod ostrzałem z powodu swoich nawyków gromadzenia danych i za każdym razem firma twierdziła, że bierze na siebie „odpowiedzialność za ochronę informacji o użytkownikach”.
Gigant mediów społecznościowych obiecał, że „będzie lepiej”, ale przegląd patentów zgłoszonych przez Facebooka ujawnia, w jaki sposób firma chce śledzić każdy aspekt naszego życia: twoją tożsamość, z kim jesteś blisko, status związku, twoje poglądy polityczne i religijne itp.

Według; ‘New York Times‘, Facebook złożył wniosek o patent na używanie przednich kamer do odczytywania wyrazów twarzy użytkowników i określić, czy podobały Ci się treści wyświetlane na Twoim kanale. Firma chce również śledzić Twoje status ekonomiczny, ile godzin snu masz, a nawet próbował przewidzieć, kiedy umrą Twoi znajomi!

Chociaż Facebook twierdzi, że jego aplikacje patentowe niekoniecznie pokazują jego plany dotyczące przyszłych produktów, ale ogólnie ujawniają nieustanny głód firmy na gromadzenie danych osobowych użytkowników i znajdowanie sposobów na zarabianie na nich.

PRZERAŻAJĄCE PATENTY FACEBOOKA:

Pomimo obietnic zrobione przez; Mark Zuckerberg, te siedem zgłoszeń patentowych Facebooka ujawnia
plany firmy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych:

1. PROFILOWANIE STATUSU ZWIĄZKU:

Ten patent analizuje dane, takie jak ile razy sprawdzasz profil innego użytkownika lub liczba osób na Twoim zdjęciu profilowym, aby przewidzieć, gdzie jesteś zaangażowany w romantyczny związek.

2. KATEGORYZACJA NA PODSTAWIE TWOJEJ OSOBOWOŚCI:

Jeden patent sugeruje wykorzystanie osobistych wiadomości i postów do analizy cech osobowości.  Określając zakres ekstrawersji, twoją stabilność emocjonalną i proces myślowy, może on skierować do ciebie wiadomości lub reklamy, które mogą ci się spodobać.

3. PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚCI:

To zgłoszenie patentowe proponuje użycie twojego
wiadomości i posty wraz z transakcjami kartami kredytowymi i lokalizacją, aby przewidzieć wystąpienie ważnych wydarzeń życiowych, takich jak narodziny, śmierć lub ukończenie szkoły.

4. IDENTYFIKACJA KAMERY:

Inny patent sugeruje analizę zdjęć w celu ustalenia unikalnego „podpisu” aparatu na podstawie wadliwych pikseli lub zadrapań na obiektywie. Ten podpis może być użyty do sprawdzenia, kto przesłał zdjęcia kliknięte przez Twoje urządzenie.

5. PODSŁUCHIWANIE CIEBIE:

Ten ma na celu użycie mikrofonu telefonu, podsłuchiwanie prywatnych rozmów i identyfikowanie oglądanych programów telewizyjnych i wyciszanych reklam.

6. ŚLEDZENIE CODZIENNEJ RUTYNY:

Ten jest naprawdę przerażający i niebezpieczny, ponieważ sugeruje monitorowanie cotygodniowej rutyny i powiadamianie innych użytkowników w przypadku jakichkolwiek odchyleń od rutyny – Jak ułatwić stalking 101.
Co więcej, proponuje wykorzystanie lokalizacji telefonu o północy do śledzenia dokładnego miejsca, w którym żyjesz.

7. KORZYSTANIE Z USŁUGI LOKALIZACYJNEJ DO USTALENIA WZORCA:

Ten patent opisuje wykorzystanie lokalizacji Twojego telefonu oraz znajomych w celu określenia, z kim jesteś najbliżej i gdzie spędzasz czas. Sugeruje również monitorowanie telefonu, aby śledzić liczbę godzin snu.

Wiadomo, że firmy zgłaszają patenty, aby pokonać swoich konkurentów w technologiach, nawet jeśli nigdy nie ujrzą one światła dziennego. To samo można zastosować do niektórych patentów Facebooka, ponieważ reklama ma kluczowe znaczenie dla modelu biznesowego firmy.

UWAGA!
Powinniśmy jednak uważać na tak nieokiełznane gromadzenie danych, ponieważ teraz wiemy, że mogą one być wykorzystywane nie tylko do ukierunkowanej reklamy, takiej jak manipulowanie wynikami wyborów i emocjami użytkowników.
___________________

[es]: LAS PATENTES DE FACEBOOK REVELAN SUS ESPELUZNANTES PLANES PARA RECOPILAR MÁS DATOS..

El: 25 de junio de 2018.

Desde 2008, Facebook ha estado bajo fuego debido a sus hábitos de recopilación de datos, y cada vez la empresa afirmó asumir la “responsabilidad de proteger la información del usuario”.
El gigante de las redes sociales prometió que lo haría “mejor”, pero una revisión de las patentes presentadas por Facebook revela cómo la compañía quiere rastrear cada aspecto de nuestras vidas: su identidad, con quién es cercano, estado de la relación, sus opiniones políticas y religiosas. etc.

Según el ‘New York Times‘, Facebooks ha presentado patentes para usar las cámaras frontales para leer las expresiones de los usuarios. Y determinar si
le gustó el contenido que se muestra en su feed.
La empresa también quiere rastrear su socio-
estado económico, cuántas horas de sueño duermes, ¡e incluso ha intentado predecir cuándo morirán tus amigos!

Aunque Facebook dice que sus solicitudes de patentes no necesariamente muestran sus planes de productos futuros, en conjunto exponen el hambre incesante de la empresa por recopilar información personal de los usuarios y encontrar formas de monetizarla.

LAS ESPELUZNANTES PATENTES DE FACEBOOK:

A pesar de las promesas
hecho por; Mark Zuckerberg, estas siete solicitudes de patente de Facebook dan a conocer el planes de la empresa para acumular y explotar su información personal:

1. PERFILES DE SU ESTADO CIVIL:

Esta patente analiza datos como cuántas veces consulta el perfil de otro usuario o la cantidad de personas en su foto de perfil para predecir dónde está involucrado en una relación romántica.

2. CATEGORIZAR SEGÚN SU PERSONALIDAD:

Una patente sugiere el uso de mensajes personales y publicaciones para analizar rasgos de personalidad. La Inteligencia Artificial determinar el alcance de la extroversión, su estabilidad emocional y su proceso de pensamiento, podría dirigirse a usted con noticias o anuncios que podrían gustarle.

3. PREDECIR SU FUTURO:

Esta solicitud de patente propone utilizar su
mensajes y publicaciones junto con transacciones con tarjeta de crédito y ubicación para predecir la ocurrencia de eventos importantes de la vida como nacimiento, muerte o graduación.

4. IDENTIFICACIÓN DE SU CÁMARA: 

Otra patente sugiere analizar fotografías para establecer una “firma” de cámara única, basada en píxeles defectuosos o arañazos en la lente.  Esta firma podría usarse para averiguar quién ha subido imágenes, en las que hizo clic en su dispositivo.

5. ESCUCHÁNDOTE A ESCONDIDAS:

Este tiene como objetivo usar el micrófono del teléfono, escuchar sus conversaciones privadas e identificar qué programas de televisión ve y qué anuncios silencia.

6. SEGUIMIENTO DE SU RUTINA DIARIA: 

Este es realmente espeluznante y peligroso, ya que sugiere monitorear su rutina semanal y notificar a otros usuarios en caso de desviaciones de la rutina: Cómo hacer que el acecho sea fácil 101. Además, propone usar la ubicación del teléfono a la medianoche para rastrear el lugar exacto donde  tu vives.

7. USO DEL SERVICIO DE UBICACIÓN PARA ESTABLECER UN PATRÓN:

Esta patente describe el uso de la ubicación de su teléfono y la de sus amigos para determinar con quién está más cerca y dónde pasa el rato.  Además, sugiere monitorear el teléfono para rastrear cuántas horas de sueño tiene.
Es un hecho conocido que las empresas presentan patentes para vencer a sus competidores en tecnologías, incluso si es posible que nunca vean la luz del día. Lo mismo podría aplicarse a algunas de las patentes de Facebook, ya que la publicidad es crucial para el modelo comercial de la empresa.

¡NOTA!
Debemos tener cuidado con la recopilación de datos tan desenfrenada, ya que ahora sabemos que podría usarse para algo más que publicidad dirigida, como manipular los resultados de las elecciones y las emociones de los usuarios también.
___________________

Tags: / Tagi: / Etiquetas:

#Facebook #News 
#Tech #UserPrivacy
#UserPrivacyBreach
#patent #patents  #patented #surveillance
#PatentedSurveillance
#SurveillancePatents #TrackingData #NoPrivacy #SpyingOnUsers
#SocialMediaControlOnline #TrackLocation
#AccessUsersMicrophone 
#TrackUsersExactLocation 
#ReadUsersPrivateMessages
#AccessUsersCamera
#HumanRightsViolation
#FaceRecognizion 
#InternetUsageSurveillance #FacistSocialMedia
#CommunistSocialMedia
#DictatorTactiques
#ArtificialIntelligence
#Facebooka #Aktualności #patent #patenty #patentowany
#Nadzór #Uzyskaj
#PrywatnośćUżytkownikaNaruszeniePrywatnościUżytkownika
#OpatentowanyNadzór
#PatentyNadzoru 
#KontrolaMediówSpołecznościowychOnline
#UzyskajDostępDoMikrofonuUżytkowników
#ŚledźLokalizację
#ŚledźDokładnąLokalizacjęUżytkowników.
#SzpiegowanieUżytkowników #CzytajPrywatneWiadomościUżytkowników  DostępDoKameryUżytkowników #NaruszeniePrawCzłowieka
#RozpoznawanieTwarzy
#ŚledzenieDanych
#BrakPrywatności
#NadzórKorzystaniaZInternetu
#FaszystowskieMediaSpołecznościowe
#KomunistyczneMediaSpołecznościowe
#TaktykiDyktatora
#SztucznaInteligencja
#Noticias #patentar #patentes #patentado #Vigilancia #EnLínea  #PrivacidadDelUsuario
#ViolaciónDeLaPrivacidadDelUsuario
#VigilanciaPatentada
#PatentesDeVigilancia 
ControlDeRedesSociales 
#AccedaAlMicrófonoDeLosUsuarios
#SeguimientoDeLaUbicación.
#SeguimientoDeLaUbicaciónExactaDeLosUsuarios
#EspiarALosUsuarios
#LeerLosMensajesPrivadosDeLosUsuarios
#AccederALaCámaraDeUsuarios
ViolaciónDeLosDerechosHumanos
#ReconocimientoFacial
#SeguimientoDeDatos
#SinPrivacidad
#VigilanciaDelUsoDeInternet
#RedesSocialesFascistas
#RedesSocialesComunistas #TácticasDelDictador
#InteligenciaArtificial

https://fossbytes.com/facebooks-patents-reveals-creepy-plans-to-collect-more-data/

Article Credits: Manisha Priyadarshini.

NOTE!

[eng]: NOTE!
Artificial Intelligence is developed by humans, and humans are inherently bias.
Artificial Intelligence could take decisions 
influenced by ethnicity, gender, age when hiring or firing, offering loans, or even in criminal proceedings.

MALICIOUS USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE COULD THREATEN DIGITAL SECURITY..

EXAMPLE:

China’s Orwellian use of facial technology could be hacked, or manipulated.

Artificial Intelligence can create ‘deep fakes’, which are realistic but fake images or videos which could lead to manipulation of elections.

It can track a person’s online behaviour, and display content accordingly. This could lead to change in opinion, bias, etc on an incredibly large scale.

[pol]:

NOTATKA!

Sztuczna Inteligencja jest rozwijana przez ludzi, a ludzie są z natury stronniczy. Sztuczna Inteligencja może podejmować decyzje pod wpływem pochodzenia etnicznego, płci, wieku przy zatrudnianiu lub zwalnianiu, oferowaniu pożyczek, a nawet w postępowaniu karnym.

ZŁOŚLIWE WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI MOŻE ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU CYFROWEMU..

PRZYKŁAD:

Chińskie orwellowskie użycie technologii twarzy może zostać zhakowane lub zmanipulowane.

Sztuczna Inteligencja może tworzyć „głębokie podróbki”, które są realistycznymi, ale fałszywymi obrazami lub filmami, które mogą prowadzić do manipulacji wyborami.

Może śledzić zachowanie danej osoby w Internecie i odpowiednio wyświetlać treści. Może to prowadzić do zmiany opinii, uprzedzeń itp. na niewiarygodnie dużą skalę.

[es]:

¡NOTA!

La Inteligencia Artificial es desarrollada por humanos, y los humanos son intrínsecamente prejuiciosos. Inteligencia Artificial podría tomar decisiones influidas por la etnia, el género, la edad al contratar o despedir, ofrecer préstamos o incluso en procesos penales.

EL USO MALICIOSO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PODRÍA AMENAZAR LA SEGURIDAD DIGITAL..

EJEMPLO:

El uso Orwelliano de China de la tecnología facial podría ser pirateado o manipulado.

La Inteligencia Artificial puede crear “falsificaciones profundas”, que son imágenes o videos realistas pero falsos que podrían conducir a la manipulación de las elecciones.

Puede rastrear el comportamiento en línea de una persona y mostrar contenido en consecuencia. Esto podría provocar cambios de opinión, prejuicios, etc. A una escala increíblemente grande.

2 thoughts on “FACEBOOK’S PATENTS REVEALS ITS CREEPY PLANS TO COLLECT MORE DATA..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s